Chcesz zaprenumerować gazetę?  Zarejestruj się Zaloguj się

Jesteś tutaj:

Regulamin

 1. Założenia ogólne
  1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem www.prasa24.pl (dalej jako Serwis), w tym zamawiania i przeglądania dostępnych w Serwisie Tytułów prasowych. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela Serwisu, o którym mowa w pkt 2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu opublikowania go na stronach internetowych Serwisu.
  2. Właścicielem Serwisu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Spółką.
 2. Podstawowe definicje
  1. Spółka - Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45 lok IX, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609;
  2. Serwis - stanowiący własność Spółki serwis internetowy prowadzony pod adresem www.prasa24.pl, który pozwala na odpłatne korzystanie z wydawnictw prasowych Spółki w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
  3. Użytkownik – internauta, odwiedzający Serwis.
  4. Wydanie bieżące – pojedyncza publikacja prasowa wraz z dodatkami ukazującymi się w aktualnym momencie odwiedzin Serwisu, w danym aktualnym dniu np. Dziennik Bałtycki z bieżącego dnia odwiedzin Serwisu.
  5. Wydanie archiwalne – pojedyncza publikacja prasowa wraz z dodatkami inna niż wydanie bieżące, nie starsza jednak niż datowana na 1 września 2009 roku.
  6. Prenumerata – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi ograniczonego w czasie dostępu do wydań danego tytułu prasowego Partnerów Spółki w Serwisie. Prenumerata udzielana jest każdorazowo na wybrany przez Użytkownika spośród dostępnych opcji okres.
  7. SMS Premium – sposób płatności za usługi dostępne w serwisie prasa, polegający na wysłaniu określonej informacji tekstowej (np. 'prasa') na podany w Serwisie numer telefonu.
  8. Kod aktywacyjny – ciąg liczb lub cyfr składający się z ośmiu znaków otrzymywany przez Użytkownika wiadomością zwrotną po wysłaniu SMS Premium w celu opłacenia usługi dostępu do wydania bieżącego lub archiwalnego.
  9. Tytuł prasowy – publikacja prasowa wydawana przez Partnerów Spółki tj. w szczególności Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Dziennik Łódzki, Polska Gazeta Krakowska, Polska Kurier Lubelski, Polska Głos Wielkopolski, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Mazowsze, Polska Metropolia Warszawska, Gazeta Lubuska.
  10. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Spółki są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym Windows 98, lub Linux oraz przeglądarką internetową.
  11. Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy, Opera 9.00 lub wyższy, Safari 3 lub wyższy, Chrome 7.0 lub wyższy, lub inna zgodna.
 3. Funkcjonalności
  1. Użytkownik może zakupić w Serwisie dostęp do wybranych wydań tytułów prasowych, w formie wydania bieżące, prenumeraty oraz wydań archiwalnych.
   1. aby nabyć wydanie bieżące lub archiwalne użytkownik musi wysłać SMSa o treści i na numer podany na stronie wydania
   2. w odpowiedzi Użytkownik otrzymuje nadesłanego przez Spółkę SMSa zwrotnego wraz z kodem aktywacyjnym
   3. aby uzyskać dostęp do wydania gazety Użytkownik musi wpisać otrzymany kod aktywacyjny na stronie tytułu
   4. aby nabyć prenumeratę tytułu Użytkownik musi poprawnie wypełnić formularza rejestracyjnego na stronie www.prasa24.pl/rejestracja/nowy-uzytkownik. Jako login Użytkownik podaje swój adres email. Aby dokonać rejestracji należy zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego treść. Następnie użytkownik musi aktywować założone konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny nadesłany przez Spółkę na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji
   5. dana prenumerata zostaje uruchomiona w chwili wpłynięcia należności za prenumeratę na konto Spółki;
   6. dana prenumerata zostaje przyznana Użytkownikowi na wybrany i opłacony przez niego okres czasu.
  2. Dokonując zakupu dostępu do wybranych egzemplarzy tytułów prasowych Użytkownik:
   1. otrzymuje możliwość zapoznania się z treścią tytułów prasowych poprzez ich pobranie w formie pliku PDF
   2. nie uzyskuje praw autorskich do elementów ani całości danych egzemplarzy tytułów prasowych, a jedynie może się co do zasady zapoznać z treścią danego tytułu w sposób opisany w pkt 1 powyżej przez okres 10 lat od dnia uzyskania dostępu
   3. nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości danych egzemplarzy tytułów prasowych w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.
  3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych Spółka zastrzega sobie:
   1. możliwość przyjmowania zamówień na prenumeratę pod adresem kontakt.prasa24@prasa24.pl
   2. przesyłania plików PDF z zamówionym wydaniem gazety na adresy mailowe Użytkowników.
  4. Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na świadczenie zakupionych usług, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 - 3 powyżej, już z momentem dokonania płatności i co za tym idzie wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od odnośnej umowy na usługę dostępu w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przewidziane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 ze zmianami).
  5. Zawarcie umowy dotyczącej dostępu do prenumeraty, o której mowa w pkt 1 ppkt 4 - 6 powyżej następuje z momentem uznania rachunku Spółki pełną należnością za prenumeratę. Co za tym idzie Użytkownik będący konsumentem wyraża zgodę na świadczenie zakupionych usług, o których mowa zdaniu poprzednim, już z momentem uznania rachunku Spółki i co za tym idzie wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od odnośnej umowy na usługę dostępu w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przewidziane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271 ze zmianami)
 4. Prawa autorskie
  1. Użytkownik może korzystać z egzemplarzy tytułów prasowych, do których uzyskał dostęp, jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Zabronione jest w szczególności udostępnianie publicznie utworów lub ich części poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w Ustawie.
  2. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Spółce.
 5. Koszty i opcje nabywania wydań bieżących, archiwalnych oraz prenumeraty w serwisie
  1. Aktualna cena wydania bieżącego prenumeraty oraz wydania archiwalnego znajduje się na podstronie danego tytułu.
  2. Należność za prenumeratę uiszcza się poprzez wpłatę należnej na konto Spółki. Stosowne informacje dostępne są pod adresem https://www.prasa24.pl/prenumerata/.
  3. Aktualna cena wydania bieżącego prenumeraty oraz wydania archiwalnego znajduje się na stronie danego tytułu.
  4. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku wydań bieżących i archiwalnych każdym czasie ze uwagi na ewentualne zmiany cenników wydawców prasowych, z którymi współpracuje.
 6. Ochrona danych osobowych
  1. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Spółkę dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem funkcjonalności Serwisu zgodnie z regulaminem oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Spółki, w tym organizacji takich działań. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Spółki na piśmie.
  2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Spółki dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Spółkę, a także produktów i usług podmiotów współpracujących ze Spółką na odrębnych zasadach.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Spółka uprawniona jest do czasowych przerw w świadczeniu usług związanych z funkcjonowaniem Serwisu, co objawiać się może przerwami lub opóźnieniami w ich funkcjonowaniu w ogóle, lub odnośnie ich poszczególnych funkcjonalności.
  2. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Spółką w sprawie dostępności tytułów prasowych Użytkownik może uzyskać za pomocą Działu Rozwoju Biznesu pod mailem kontakt.prasa24@prasa24.pl.
  3. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail kontakt.prasa24@prasa24.pl.
  4. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Spółkę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w pkt 4 powyżej.
  5. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez Spółkę w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach na stronach internetowych Serwisów.
Wykup ogłoszenie drobne

Partnerzy:

Dziennik Bałtycki Dziennik Łódzki Dziennik Zachodni Gazeta Krakowska Dziennik Polski Gazeta Wrocławska Głos Wielkopolski Kurier Lubelski Gratka.pl