Jesteś tutaj:
Regulamin

Regulamin

 1. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.prasa24.pl/.
  3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
  4. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie.
  5. Konto - część Serwisu wydzielona dla danego Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, chyba, że Administrator Serwisu wyraził zgodę na kolejne.
  6. Administrator Serwisu - Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45 lok IX, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609.
  7. Umowa na korzystanie z serwisu - umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji Użytkownika obejmująca korzystanie z Konta.
  8. Tytuł prasowy - publikacja prasowa wydawana przez Administratora Serwisu lub partnerów Administratora Serwisu. Lista Tytułów prasowych, których Wydania dostępne są w danym momencie za pośrednictwem Serwisu dostępna jest na stronach Serwisu.
  9. Wydanie - Wydanie bieżące lub Wydanie archiwalne, w formie elektronicznej.
  10. Wydanie bieżące - pojedyncza publikacja prasowa w formie elektronicznej wraz z dodatkami ukazującymi się w Tytule prasowym w dniu odwiedzin Serwisu.
  11. Wydanie archiwalne - pojedyncza publikacja prasowa w formie elektronicznej w Tytule prasowym wraz z dodatkami inna niż Wydanie bieżące, nie starsza jednak niż datowana na 1 września 2009 roku.
  12. Prenumerata - usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi ograniczonego w czasie dostępu do Wydań danego Tytułu Prasowego w Serwisie. Prenumerata udzielana jest każdorazowo na wybrany przez Użytkownika spośród dostępnych opcji okres.
  13. Umowa - Umowa dostępu do Wydania Tytułu prasowego lub Umowa o Prenumeratę.
  14. Umowa dostępu do Wydania Tytułu prasowego - umowa zawierana pomiędzy Administratorem Serwisu, a Użytkownikiem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, na podstawie której Użytkownik uzyskuje dostęp do określonych Wydań Tytułu Prasowego.
  15. Umowa o Prenumeratę - umowa zawierana pomiędzy Administratorem Serwisu, a Użytkownikiem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, na podstawie której Użytkownik uzyskuje dostęp do Prenumeraty.
  16. SMS Premium - sposób płatności za usługi dostępne w Serwisie, polegający na wysłaniu określonej informacji tekstowej (np. 'prasa') na podany w Serwisie numer telefonu o podwyższonej opłacie.
  17. Kod aktywacyjny - ciąg liczb lub cyfr składający się z ośmiu znaków otrzymywany przez Użytkownika wiadomością zwrotną po wysłaniu SMS Premium w celu opłacenia usługi dostępu do wydania bieżącego lub archiwalnego.
  18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  19. Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  20. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.
  21. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
  2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.
  3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do dostęp do wybranych Tytułów Prasowych, w formie Wydania bieżących, Prenumeraty oraz Wydań archiwalnych.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. podstawowe funkcjonalności Serwisu,
   2. minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu,
   3. szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu,
   4. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,
   5. zasady zawierania Umów dostępu do Wydania Tytułu Prasowego oaz o Prenumeratę,
   6. tryb postępowania reklamacyjnego,
   7. zasady polityki ochrony danych osobowych,
   8. zasady zmiany Regulaminu.
  5. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest na platformach aktualnie wspieranych przez Producentów systemów operacyjnych Windows, MacOS i Linux, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi ww. systemów operacyjnych wraz z dostępem do Internetu.Zalecana przeglądarka internetowa – najnowsza wersja jednej z przeglądarek: Chrome, Edge, Firefox, Safari lub Opera.
  6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
  7. Informacje o Wydaniach i Prenumeratach podane w Serwisie w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
  8. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
  9. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
  10. Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
  11. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.
  12. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.
  13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
  14. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu.
  15. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z świadczonych za pośrednictwem Serwisu usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować w szczególności ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu. Takie skutki może wywołać również niezamierzona instalacja złośliwego oprogramowania. Administrator Serwisu nie rozpoznaje innych szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług drogą elektroniczną.
 3. Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu
  1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego Konta poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako wymagane.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Użytkownik musi aktywować założone Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny nadesłany przez Administratora Serwisu na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji
  5. Administrator Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu za pośrednictwem jego Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
   1. podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich;
   2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
   3. dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Administratora Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
  6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.
  7. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
   2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
   3. korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
   4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   5. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi , mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
  8. Dokonując rejestracji w Serwisie, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora Serwisu oraz poszanowania dobrych obyczajów.
  9. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
  10. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania Konta lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.
  11. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania Konta przez Użytkownika lub usunięcia Konta przez Administratora Serwisu.
  12. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z serwisu uniemożliwia dostęp do Tytułów prasowych, do których dostęp został zakupiony przez Użytkownika.
  13. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 4. Procedura zawierania Umów
  1. Zawarcie Umowy o dostęp do Wydania Tytułu prasowego nie wymaga posiadania Konta.
  2. W celu zawarcia Umowy dostępu do Wydania Tytułu prasowego należy dokonać wyboru Tytułu prasowego, spośród tych, które oznaczone są jako dostępne, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu.
  3. Dostęp do Wydań Tytułów prasowych jest odpłatny. W celu zawarcia Umowy dostępu do Wydania Tytułu prasowego użytkownik musi wysłać wiadomość SMS Premium o treści i na numer podany w Serwisie. Koszt wysłania wiadomości SMS Premium wskazany jest w treści Serwisu i stanowi cenę za dostęp do Wydania Tytułu prasowego. W odpowiedzi Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS wraz z kodem aktywacyjnym. Aby uzyskać dostęp do Wydania Użytkownik musi wpisać otrzymany kod aktywacyjny na stronie Serwisu przy wybranym do zakupu Tytule prasowym.
  4. Zawarcie Umowy o Prenumeratę wymaga posiadania Konta.
  5. W celu zawarcia Umowy o Prenumeratę należy zarejestrować się na Konto, a następnie dokonać wyboru Tytułu prasowego, spośród tych, które oznaczone są jako dostępne w Prenumeracie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu.
  6. Prenumerata jest usługą odpłatną. Cena Prenumeraty dla danego Tytułu prasowego podana jest w treści Serwisu i uzależniona jest od wybranego okresu Prenumeraty. Cenę Prenumeraty wnosi się na wskazany w treści Serwisu rachunek bankowy Administratora Serwisu. W polu tytułu przelewu należy wpisać: NAZWA GAZETY, OKRES ZAMÓWIENIA, NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO. Jako NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO należy podać swój adres e-mail użyty podczas rejestracji, opcjonalnie dopisz imię i nazwisko. Umowa o Prenumeratę może zostać również zawarta bezpośrednio z Administratorem Serwisu, z pominięciem Serwisu.
  7. Prenumerata zostaje uruchomiona niezwłocznie, nie później niż po upływie 3 dni roboczych po uznaniu całej należnej ceny za Prenumeratę na rachunku bankowym Administratora Serwisu. Prenumerata obowiązuje na wybrany i opłacony przez Użytkownika niego okres czasu.
  8. W ramach dostępu do Wydań Tytułów prasowych zarówno w przypadku Umowy o dostęp do Wydania do Tytuły Prasowego, jak i w przypadku Prenumeraty, Użytkownik:
   1. otrzymuje możliwość zapoznania się z treścią Tytułów prasowych poprzez ich pobranie w formie pliku PDF za pośrednictwem Serwisu,
   2. nie nabywa praw autorskich do elementów ani całości danych egzemplarzy Tytułów prasowych, a jedynie może się co do zasady zapoznać z treścią danego Tytułu w sposób opisany w pkt 1 powyżej przez okres 10 lat od dnia uzyskania dostępu,
   3. nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości danych egzemplarzy Tytułów prasowych w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.
  9. Administrator Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Administratora Serwisu do odstąpienia od Umowy.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierający Umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, a w przypadku umowy na korzystanie z serwisu oraz umowy na newsletter od dnia zawarcia umowy.
  2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od Umowy następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki, a w przypadku Umowy na korzystanie z serwisu i Umowy na newsletter od zawarcia umowy przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Administrator Serwisu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy.
  4. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – Administrator Serwisu podejmie starania celem skontaktowania się z Konsumentem cele ustalenia sposób zwrotu.
  5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora Serwisu, Administrator Serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  8. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy,
   2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora Serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy,
   4. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy o prawach konsumenta
  9. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Administratorem Serwisu, Administrator Serwisu może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:
   1. wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
   2. wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość
   3. wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
  10. W związku z okolicznością, że Umowa dostępu do wydania Tytułu prasowego jest w całości realizowana z chwilą udostępnienia Użytkownikowi wyłącznie w formie cyfrowej Wydania Tytułu Prasowego, na co Użytkownik wyraża zgodę zawierając taką Umowę, w przypadku Umowy dostępu do wydania Tytułu prasowego, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
  11. W przypadku odstąpienia od Umowy o Abonament w oparciu o postanowienia niniejszego art. V, po skorzystaniu przez Użytkownika z dostępu do Wydania Tytułu prasowego w ramach Abonamentu, Administrator Serwisu uprawniony jest do obciążenia Użytkownika kosztami dostępu do takiego Tytułu prasowego według aktualnego cennika.
 6. Reklamacje
  1. Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu można kierować na adres: kontakt@prasa24.pl, pisemnie na adres Administratora Serwisu lub w inny dostępny sposób. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
  2. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych.
 7. Dane osobowe
  Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://prywatnosc.polskapress.pl/nowa-polityka-prywatnosci. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności.
 8. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Administrator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Administratora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
  3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zasady wykonania Umów zawartych przed wejściem w życie danej zmiany.

Załącznik nr 1
TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Dane do przelewu, nr konta bankowego

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

- Data i podpis

* - niepotrzebne skreślić
Polityka Prywatności | Copyright © Polska Press Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.